§1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursów jest Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 811.
 2. Celem konkursów jest popularyzacja imprezy "Mikołaje na Motocyklach" i propagowanie idei pomocy najbardziej potrzebującym oraz bezpieczeństwa na drodze.
 3. Do konkursów mogą przystąpić osoby spełniające warunki uczestnictwa w imprezie, zamieszczone na stronie www.mikolaje.gd.pl.

§2 Organizacja konkursów

 1. Rejestracja uczestników odbywa się poprzez indywidualne zgłoszenie uczestnika w punkcie konkursowym, znajdującym się w oznaczonym miejscu za bramkami wjazdowymi na teren imprezy.
 2. Ustalono następujące kategorie konkursowe:
  1. "Najstarsze sanie" - czyli pojazd biorący udział w paradzie o najwcześniejszej dacie produkcji.
  2. "Najstarszy Mikołaj/Śnieżynka" - czyli najstarszy uczestnik parady.
  3. "Najmłodsze prawko kategorii A"- czyli najpóźniej wydane prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A.
  4. "Najfajniejsze sanie dwuśladowe"- czyli najfajniej udekorowany quad biorący udział w paradzie.
  5. "Najpiękniejsze sanie jednośladowe" - czyli najfajniej udekorowany motocykl/skuter biorący udział w paradzie.
  6. "Najfajniejszy Mikołaj"- czyli najlepiej w subiektywnej opinii komisji konkursowej przebrany motocyklista/kierujący quadem lub pasażer biorący udział w paradzie.
  7. "Najfajniejsza Śnieżynka"- czyli najlepiej w subiektywnej opinii komisji przebrana motocyklistka/kierująca quadem lub pasażerka uczestnicząca w paradzie.

  PONADTO KAŻDY UCZESTNIK WYPEŁNIAJĄC KUPON ZAWIERAJĄCY IMIĘ, NAZWISKO I NUMER TELEFONU ORAZ UMIESZCZAJĄC GO W URNIE WYSTAWIONEJ PRZY"BIURZE KONKURSOWYM" BIERZE UDZIAŁ W LOSOWANIU ATRAKCYJNEJ NAGRODY.

 3. Termin zgłoszeń upływa 15 minut przed ogłoszeniem startu parady.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest:
  • zaakceptowanie warunków regulaminu.
  • wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku, w zakresie promocji imprezy przez organizatora.
  • wykupienie "cegiełki" będącej ogólnym warunkiem uczestnictwa w imprezie "Mikołaje na Motocyklach".

§3 Zasady przyznawania nagród

 1. Komisja Konkursowa (jury) będzie składała się z wyznaczonych przez organizatora osób.
 2. Przy wyłanianiu zwycięzców poszczególnych kategorii będą brane pod uwagę:
  • "Najstarsze sanie" - adnotacja o dacie produkcji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu z ważnymi badaniami technicznymi i dopuszczonego do ruchu.
  • "Najstarszy Mikołaj/Śnieżynka" - dokument potwierdzający wiek uczestnika, zawierający pełną datę urodzenia.
  • "Najmłodsze prawko kategorii A"- dokument uprawniający do prowadzenia motocykla (prawo jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A).
  • "Najfajniejsze sanie dwuśladowe"- komisja konkursowa oceni pomysłowość, złożoność i estetykę projektu.
  • "Najpiękniejsze sanie jednośladowe" - komisja konkursowa oceni pomysłowość, złożoność i estetykę projektu.
  • "Najfajniejszy Mikołaj"- decydująca będzie subiektywna opinia komisji oceniającej pomysłowość stroju.
  • "Najfajniejsza Śnieżynka"- decydująca będzie subiektywna opinia komisji oceniającej pomysłowość stroju a nie urodę uczestniczki.
 3. Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna.
 4. W Konkursach nie mogą brać udziału osoby związane z organizacją imprezy, współpracownicy ani członkowie ich rodzin.
 5. Laureaci poszczególnych kategorii konkursowych obowiązani są do osobistego odbioru nagród na mecie parady, po ogłoszeniu wyników. W przypadku nieobecności zwycięzcy nagroda przyznana zostaje osobie, która zajęła kolejne miejsce w danej konkurencji. Laureaci poszczególnych konkurencji zostaną poinformowani o tym telefonicznie przed ogłoszeniem wyników ze sceny
 6. Osoba wyłoniona w losowaniu nagrody zobowiązana jest do jej osobistego odbioru na mecie. W przypadku braku w/w uczestnika dokonuje się ponownego losowania.
 7. Nagrody przysługują wyłącznie osobom, które będą uczestniczyć w paradzie, od startu do mety, w charakterze kierowcy lub pasażera.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin konkursów będzie dostępny na stronie www.mikolaje.gd.pl oraz w widocznym miejscu w punkcie konkursowym na starcie imprezy
 2. Organizator jest jedynym administratorem danych zebranych w celu organizacji konkursów i nie będzie ich udostępniał innym podmiotom.
 3. Uczestnicy biorąc udział w konkursach wyrażają zgodę na przetwarzanie wyłącznie niezbędnych danych potrzebnych do ich organizacji takich jak: imię i nazwisko oraz numer telefonu. Ponad to w przypadku kategorii: „Najstarszy Mikołaj”-data urodzenia uczestnika; „Najmłodsze Prawko”- data wydania dokumentu; "Najstarsze Sanie"- adnotacja z dowodu rejestracyjnego poświadczająca wiek pojazdu.
 4. uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku (bez podania danych osobowych) w zakresie promocji imprezy przez organizatora
 5. Osoby biorące udział w imprezie mają prawo do cofnięcia zgody i usunięcia danych.
 6. Uczestnicy mają prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Zgromadzone dane uczestników będą zachowane wyłącznie na czas trwania konkursów do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród.
 8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania wszystkich konkursów bądź poszczególnych konkurencji
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator