Regulamin Imprezy „Mikołaje na Motocyklach”

 

 1. Organizatorem akcji „Mikołaje na Motocyklach” jest Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe.
 2. Uczestnikiem imprezy jest osoba, która spełniła następujące warunki:

a)     Uiściła wpłatę w minimalnej wysokości 25 zł w jednym z punktów dystrybucji 'cegiełek' wyznaczonych przez organizatora, lub w minimalnej wysokości 30 zł w punkcie sprzedaży
na terenie imprezy.

b)    Zapoznała się z niniejszym regulaminem dokumentując to własnoręcznie złożonym podpisem na liście uczestników

c)     Jest ubrana w kompletny strój św. Mikołaja (czapka, kurtka, spodnie) lub innej postaci związanej ze Świętami Bożego Narodzenia

d)    Porusza się motocyklem, quadem lub skuterem/motorowerem

Uczestnik spełniający powyższe wymagania otrzymuje naklejkę upoważniającą do wjazdu na teren imprezy, naklejka właściciela pojazdu powinna być umieszczona w widocznym miejscu motocykla
lub na kasku uczestnika.

 1. Każdy pojazd uczestniczący w imprezie musi być pojazdem dostosowanym i dopuszczonym do ruchu drogowego zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego (homologacja, rejestracja, ubezpieczenie oraz przegląd techniczny), za niedopełnienie tego obowiązku pełną odpowiedzialność ponosi właściciel pojazdu.
 2. Każdy prowadzący w/w pojazdy powinien legitymować się właściwym dokumentem uprawniającym
  do prowadzenia danego typu pojazdu (zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego).
 3. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do wykonywania pleceń wydawanych przez służby porządkowe (straż miejska, straż graniczna, policja) oraz oznakowane służby zabezpieczające imprezę powołane przez organizatora.
 4. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie przejazdu oraz przestrzegania zasad jazdy w grupie. Zabrania się manewrów wyprzedzania oraz innych zachowań, mogących wpłynąć na obniżenie bezpieczeństwa.
 5. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie, za stwarzanie sytuacji niebezpiecznych (zajeżdżanie drogi, nieprzewidywalne manewry, palenie gumy itp) zostaną pociągnięci
  do odpowiedzialności.
 6. Wszelkiego rodzaju śmieci należy wyrzucać do przeznaczonych ku temu pojemników.
 7. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających nie zostaną dopuszczone do udziału w imprezie.
 8. Ponadto nie zezwala się:

a)     Wnoszenia na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych, w tym broni, materiałów pirotechnicznych, czy też innych materiałów mogących stworzyć zagrożenie dla osób znajdujących się na terenie imprezy i jej najbliższych okolicach.

b)    Poruszania się i parkowania maszyn w miejscach do tego nie wyznaczonych (sprzecznych
z poleceniami służb odpowiedzialnych za organizację imprezy), pozostawiony
w niedozwolonym miejscu pojazd może zostać odholowany na koszt właściciela.

c)     Łamania któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu pod groźbą usunięcia z terenu imprezy lub poważniejszymi konsekwencjami (kodeks drogowy, kodeks karny)
za poważniejsze przewinienia.

 1. Każdy uczestnik imprezy podpisując regulamin jednocześnie wyraża zgodę na pełne wykorzystanie swojego wizerunku (audio, wideo, foto) w zakresie reportażu i promocji imprezy. Równocześnie przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe (imię i nazwisko wpisywane na listę osób podpisujących regulamin) są przetwarzane i gromadzone przez Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Żródłem danych są informacje uzyskane bezpośrednio od uczestników akcji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i pojazdy pozostawione na terenie imprezy
  bez opieki.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy, (bez wcześniejszego powiadomienia uczestników) wynikających z sytuacji nieprzewidzianych.
 4. W związku z charytatywnym celem zbiórki pieniędzy, organizator nie przewiduje zwrotu wpłat
  o których mowa w pkt. 2a niniejszego regulaminu. Dotyczy to zarówno przypadku niedotarcia uczestnika na teren imprezy, jak i sytuacji zmian w programie lub całkowitego odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora.

15. Uczestników imprezy uprasza się do zachowania dystansu społecznego oraz używania maseczek przed wyjazdem ze startu oraz po przyjeździe na metę

 

Regulamin Terenu

1)    Uczestnicy zobowiązani są do szanowania mienia innych uczestników imprezy, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora. Przypadki naruszenia w/w mienia będą zgłaszane służbom porządkowym oraz Policji.

2)    Należy przestrzegać zasad użytkowania terenów zielonych – nie niszczyć krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy oraz trasie przejazdu.

3)    Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać do służb porządkowych lub informacyjnych imprezy, oznaczonych specjalnym strojem- jaskrawa kamizelka z napisem „Mikołaj Porządkowy”.

4)    Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń, wskazań oraz poleceń organizatora imprezy przekazywanych wizualnie, za pomocą symboli graficznych lub werbalnej
ze sceny.

5)    Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania ogłoszonego regulaminu

6)    Uczestnikom zgromadzonym na terenie imprezy nie wolno posiadać żadnych napojów alkoholowych, narkotyków oraz niebezpiecznych przedmiotów i materiałów. W przypadku wystąpienia okoliczności posiadania, interweniować będą służby porządkowe organizatora lub służby mundurowe obecne
na miejscu.

7)    Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania nie narażającego na niebezpieczeństwo innych uczestników imprezy oraz osób postronnych.

8)    Zabrania się rzucania jakimikolwiek przedmiotami w kierunku parku maszyn.

9)    W przypadku zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych, należy zgłosić się do służb porządkowych.

10)  W przypadku zagubienia mienia należy zgłosić się do służb porządkowych.

11)  Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać do służb porządkowych oznaczonych wyróżniającym się strojem j.w.

 

 

Regulamin podany do wiadomości publicznej przez:

1)    strona internetowa organizatora (www.mikolaje.gd.pl).

2)    Konferansjerów, przed rozpoczęciem imprezy.

 

INSTRUKCJA DLA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH ORGANIZATORA IMPREZY „Mikołaje na Motocyklach” 2021

Instrukcja określa zadania służby porządkowej.

 

 

I)             Służby porządkowe są uprawnione do:

1)    Wydawania poleceń porządkowych umożliwiających prawidłową realizację planu imprezy przewidzianą przez organizatora.

2)    Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny
lub łamiących regulamin imprezy, a w przypadku nie wykonania tych poleceń, wezwanie ich do opuszczenia terenu imprezy.

3)    Ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia uczestników imprezy.

4)    W przypadku zauważenia zachowań niebezpiecznych na trasie parady,
do niezwłocznego zwrócenia uwagi uczestnikowi stwarzającemu zagrożenie.

 

II)            Służby porządkowe są obowiązane do:

1)    Usunięcia z terenu imprezy osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.

2)    Dbanie o porządek i właściwy przebieg imprezy.

 

III) W przypadku gdy działania podjęte przez służby porządkowe organizatora imprezy są nieskuteczne, organizator imprezy występuje o pomoc
do Policji, potwierdzając ten fakt pismem zgłoszeniowym.

IV)           W sytuacji określonej podjęcia akcji przez Policję, służby porządkowe organizatora imprezy, wykonują polecenia Policji.