Regulamin Imprezy „Mikołaje na Motocyklach” w dniu 03.12.2017

 

 1. Organizatorem akcji „Mikołaje na Motocyklach 2017” jest Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe.

 2. Uczestnikiem imprezy jest osoba, która spełniła następujące warunki:

  1. Zapoznała się z niniejszym regulaminem dokumentując to własnoręcznie złożonym podpisem na liście uczestników

  2. Jest ubrana w kompletny strój św. Mikołaja (czapka, kurtka, spodnie)

  3. Porusza się motocyklem, quadem lub skuterem/motorowerem

 3. Uiściła wpłatę w minimalnej wysokości 25pln w jednym z punktów dystrybucji "cegiełek" wyznaczonych przez organizatora, lub w minimalnej wysokości 30pln w punkcie sprzedaży na terenie imprezy.

Uczestnik spełniający powyższe wymagania otrzymuje naklejkę upoważniającą do wjazdu na teren imprezy, naklejka właściciela pojazdu powinna być umieszczona w widocznym miejscu motocykla lub na kasku uczestnika.

 1. Każdy pojazd uczestniczący w imprezie musi być pojazdem dostosowanym i dopuszczonym do ruchu drogowego zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego (homologacja, rejestracja, ubezpieczenie oraz przegląd techniczny), za niedopełnienie tego obowiązku pełną odpowiedzialność ponosi właściciel pojazdu.

 2. Każdy prowadzący w/w pojazdy powinien legitymować się właściwym dokumentem uprawniającym do prowadzenia danego typu pojazdu (zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego).

 3. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do wykonywania pleceń wydawanych przez służby porządkowe (straż miejska, straż graniczna, policja) oraz oznakowane służby zabezpieczające imprezę powołane przez organizatora.

 4. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie przejazdu oraz przestrzegania zasad jazdy w grupie. Zabrania się manewrów wyprzedzania oraz innych zachowań, mogących wpłynąć na obniżenie bezpieczeństwa.

 5. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie, za stwarzanie sytuacji niebezpiecznych (zajeżdżanie drogi, nieprzewidywalne manewry, palenie gumy itp) zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

 6. Wszelkiego rodzaju śmieci należy wyrzucać do przeznaczonych ku temu pojemników.

 7. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających nie zostaną dopuszczone do udziału w imprezie.

 8. Ponadto nie zezwala się:

  1. Wnoszenia na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych, w tym broni, materiałów pirotechnicznych, czy też innych materiałów mogących stworzyć zagrożenie dla osób znajdujących się na terenie imprezy i jej najbliższych okolicach.

  2. Poruszania się i parkowania maszyn w miejscach do tego nie wyznaczonych (sprzecznych z poleceniami służb odpowiedzialnych za organizację imprezy), pozostawiony w niedozwolonym miejscu pojazd może zostać odholowany na koszt właściciela.

  3. Łamania któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu pod groźbą usunięcia z terenu imprezy lub poważniejszymi konsekwencjami (kodeks drogowy, kodeks karny) za poważniejsze przewinienia.

 

 1. Każdy uczestnik imprezy podpisując regulamin jednocześnie wyraża zgodę na pełne wykorzystanie swojego wizerunku (audio, wideo, foto) w zakresie reportażu i promocji imprezy.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i pojazdy pozostawione na terenie imprezy bez opieki.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy (bez wcześniejszego powiadomienia uczestników) wynikających z sytuacji nieprzewidzianych.

 4. W związku z charytatywnym celem zbiórki pieniędzy, organizator nie przewiduje zwrotu wpłat o których mowa w pkt. 3 niniejszego regulaminu. Tyczy się to zarówno przypadku niedotarcia uczestnika na teren imprezy, jak i sytuacji zmian w programie lub całkowitego odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora.

Organizator zwraca się z prośbą do uczestników o kulturalne opuszczenie terenu imprezy po jej zakończeniu i spokojne rozjechanie się do domów.

 

Organizator parady NIE WYRAŻA ZGODY na prowadzenie jakichkolwiek akcji promocyjnych na terenie imprezy, bez uzyskania pisemnej zgody na tego typu działania.