KONKURSY DLA MIKOŁAJÓW!

Jak tradycja nakazuje, organizujemy konkursy w których udział mogą wziąć wszyscy spełniający warunki uczestnictwa w paradzie! W tym roku dzięki naszym sponsorom i przyjaciołom do wygrania jest nie byle co!

StenaLine tradycyjnie już ufundowała dwuosobowe rejsy do Szwecji w dwie strony, nasi przyjaciele z 3MM Racing Academy oraz Kulikowisko Motocyklowe Kursy Doszkalające! A to tylko początek długiej listy nagród. O pamiątkowych statuetkach wspominać chyba nie trzeba.

Poniżej znajdziecie listę kategorii konkursowych oraz zasady warunki jakie należy spełnić aby mieć szansę na wygraną:

 

 

 

Kategorie konkursowe:


1) "Najstarsze sanie"
czyli pojazd biorący udział w paradzie o najwcześniejszej dacie produkcji.

2) "Najstarszy Mikołaj/Śnieżynka"
czyli najstarszy uczestnik parady.


3) "Najmłodsze prawko kategorii A"
czyli najpóźniej wydane prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A.


4) "Najfajniejsze sanie dwuśladowe"
czyli najfajniej udekorowany quad biorący udział w paradzie.


5) "Najpiękniejsze sanie jednośladowe"
czyli najfajniej udekorowany motocykl/skuter biorący udział w paradzie.


6) "Najfajniejszy Mikołaj"
czyli najlepiej w subiektywnej opinii komisji konkursowej przebrany motocyklista/kierujący quadem lub pasażer biorący udział w paradzie.


7) "Najfajniejsza Śnieżynka"
czyli najlepiej w subiektywnej opinii komisji przebrana motocyklistka/kierująca quadem lub pasażerka uczestnicząca w paradzie.


PONADTO KAŻDY UCZESTNIK WYPEŁNIAJĄC KUPON ZAWIERAJĄCY IMIĘ, NAZWISKO I NUMER TELEFONU ORAZ UMIESZCZAJĄC GO W URNIE WYSTAWIONEJ PRZY"BIURZE KONKURSOWYM" BIERZE UDZIAŁ W LOSOWANIU ATRAKCYJNEJ NAGRODY.

 

Jak wziąć udział w konkursach?
Rejestracja uczestników odbywa się poprzez indywidualne zgłoszenie uczestnika w punkcie konkursowym, znajdującym się w oznaczonym miejscu za bramkami wjazdowymi na teren imprezy ("Biuro konkursowe").


------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin Konkursów:

&1 Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursów jest Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 811.
2. Celem konkursów jest popularyzacja imprezy "Mikołaje na Motocyklach" i propagowanie idei pomocy najbardziej potrzebującym oraz bezpieczeństwa na drodze.
3. Do konkursów mogą przystąpić osoby spełniające warunki uczestnictwa w imprezie, zamieszczone na stronie www.mikolaje.gd.pl.

&2 Organizacja konkursów

1. Rejestracja uczestników odbywa się poprzez indywidualne zgłoszenie uczestnika w punkcie konkursowym, znajdującym się w oznaczonym miejscu za bramkami wjazdowymi na teren imprezy.
2. Ustalono następujące kategorie konkursowe:
a. "Najstarsze sanie" - czyli pojazd biorący udział w paradzie o najwcześniejszej dacie produkcji. 
b. "Najstarszy Mikołaj/Śnieżynka" - czyli najstarszy uczestnik parady.
c. "Najmłodsze prawko kategorii A"- czyli najpóźniej wydane prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A.
d. "Najfajniejsze sanie dwuśladowe"- czyli najfajniej udekorowany quad biorący udział w paradzie.
e. "Najpiękniejsze sanie jednośladowe" - czyli najfajniej udekorowany motocykl/skuter biorący udział w paradzie.
f. "Najfajniejszy Mikołaj"- czyli najlepiej w subiektywnej opinii komisji konkursowej przebrany motocyklista/kierujący quadem lub pasażer biorący udział w paradzie.
g. "Najfajniejsza Śnieżynka"- czyli najlepiej w subiektywnej opinii komisji przebrana motocyklistka/kierująca quadem lub pasażerka uczestnicząca w paradzie.
PONADTO KAŻDY UCZESTNIK WYPEŁNIAJĄC KUPON ZAWIERAJĄCY IMIĘ, NAZWISKO I NUMER TELEFONU ORAZ UMIESZCZAJĄC GO W URNIE WYSTAWIONEJ PRZY"BIURZE KONKURSOWYM" BIERZE UDZIAŁ W LOSOWANIU ATRAKCYJNEJ NAGRODY.


3. Termin zgłoszeń upływa 15 minut przed ogłoszeniem startu parady.

4. Warunkiem uczestnictwa jest:
- zaakceptowanie warunków regulaminu.
- wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku, w zakresie promocji imprezy, przez Organizatora.
- wykupienie "cegiełki" będącej ogólnym warunkiem uczestnictwa w imprezie "Mikołaje na Motocyklach".

&3 Zasady przyznawania nagród

1. Komisja Konkursowa (jury) będzie składała się z wyznaczonych przez Organizatora osób.
2. Przy wyłanianiu zwycięzców poszczególnych kategorii będą brane pod uwagę:
- "Najstarsze sanie" - adnotacja o dacie produkcji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu z ważnymi badaniami technicznymi i dopuszczonego do ruchu.
- "Najstarszy Mikołaj/Śnieżynka" - dokument potwierdzający wiek uczestnika, zawierający pełną datę urodzenia.
- "Najmłodsze prawko kategorii A"- dokument uprawniający do prowadzenia motocykla (prawo jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A).
- "Najfajniejsze sanie dwuśladowe"- komisja konkursowa oceni pomysłowość, złożoność i estetykę projektu.
- "Najpiękniejsze sanie jednośladowe" - komisja konkursowa oceni pomysłowość, złożoność i estetykę projektu.
- "Najfajniejszy Mikołaj"- decydująca będzie subiektywna opinia komisji oceniającej pomysłowość stroju.
- "Najfajniejsza Śnieżynka"- decydująca będzie subiektywna opinia komisji oceniającej pomysłowość stroju a nie urodę uczestniczki.
3. Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna.
4. W Konkursach nie mogą brać udziału osoby związane z organizacją imprezy, współpracownicy ani członkowie ich rodzin.
5. Laureaci poszczególnych kategorii konkursowych obowiązani są do osobistego odbioru nagród na mecie parady, po ogłoszeniu wyników. W przypadku nieobecności zwycięzcy nagroda przyznana zostaje osobie, która zajęła kolejne miejsce w danej konkurencji.
6. Osoba wyłoniona w losowaniu nagrody zobowiązana jest do jej osobistego odbioru na mecie. W przypadku braku w/w uczestnika dokonuje się ponownego losowania.
7. Nagrody przysługują wyłącznie osobom, które będą uczestniczyć w paradzie, od startu do mety, w charakterze kierowcy lub pasażera.

&4 Postanowienia końcowe

1. Regulamin konkursów będzie dostępny na stronie www.mikolaje.gd.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania wszystkich konkursów bądź poszczególnych konkurencji
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator